ISO Điện tử tỉnh
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH CÀ MAU

Tiêu chí đánh giá

Danh sách tiêu chí đánh giá
STT
Tên tiêu chí đánh giá
Thứ tự ưu tiên
Thang điểm
đánh giá
Trạng thái
sử dụng
Tính điểm
Sửa
Xóa
Không tìm thấy dữ liệu